Niedziela lub niedziela - jak to zrobić?

Słowa „zmartwychwstanie” i „niedziela” są ściśle powiązane, ale nie można ich zamieniać. Niedokładność ich użycia w mowie prowadzi do wypaczenia znaczenia wypowiedzi, dlatego należy określić różnice w sensie leksykalnym tych słów.

Zmartwychwstanie„oznacza działanie lub warunek wyrażony czasownikiem„ zmartwychwstać ”, a w języku rosyjskim definiuje się to jako odrodzenie, odnowienie wewnętrzne, powrót do źródeł duchowych. Etymologicznie jest ono związane ze słowem„ krzyż ”, którego święte znaczenie jest testem z góry określonym przez siły wyższe i konieczne dla duchowa formacja osoby. „Wskrzeszenie” w słownictwie biblijnym jest ważne, aby powrócić do życia na wyższym poziomie moralnym.

We współczesnej interpretacji znaczenie to zachowało patos i metaforę, dlatego słowo „zmartwychwstanie” jest używane głównie w literackim i artystycznym stylu mowy.

W życiu każdy otrzymuje siłę, ale tylko silni duchem mogą kontrolować los i przetrwać zmartwychwstanie po upadku w otchłań.

Tradycja celebrowania zmartwychwstania Chrystusa opiera się na rytuałach religijnych i obyczajach ludowych..

Słowo „niedziela„ma węższe i bardziej szczegółowe znaczenie. Nazywa siódmy dzień tygodnia, który jest weekendem przeznaczonym na odpoczynek.

Reklama

Zwyczaj poświęcenia tego dnia duchowej doskonałości w świecie chrześcijańskim wiąże się z biblijną tradycją zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Stąd oczywiste powinowactwo semantyczne słów „niedziela” i „niedziela”.

We współczesnym języku rosyjskim słowo „niedziela” prawie straciło swoje pierwotne znaczenie związane z czytaniem biblijnym. Weszło w mowę codzienną i zakorzeniło się jako neutralna jednostka leksykalna.

W następną niedzielę postanowiliśmy wybrać grzyby.

W sobotę i niedzielę nie było połączenia: telefon wydawał się odrętwiały.

Do niedzieli pozostały trzy dni i chciałem mieć czas na przerobienie wszystkich rzeczy, aby spędzić dzień wolny z przyjaciółmi.

W mowie ważne jest rozważenie semantycznej różnicy między słowami „zmartwychwstanie” i „niedziela”. Nie są one kompletną i krótką formą jednego rzeczownika, ale działają jako niezależne jednostki leksykalno-semantyczne i są używane w różnych sytuacjach mowy.

ustalono, że różnica między słowami „niedziela” i „niedziela” jest następująca:

  1. Słowo „zmartwychwstanie” w znaczeniu jest ściśle związane z czasownikiem „zmartwychwstanie” i ma znaczenie odrodzenia się, zaktualizowania. Rzeczownik „niedziela” utracił bezpośredni semantyczny związek z pojęciem „zmartwychwstania”. We współczesnym języku odnosi się do dnia tygodnia.
  2. Słowo „zmartwychwstanie” odnosi się do słownictwa patos i jest najczęściej używane w tekstach literackich. Rzeczownik „niedziela” jest uważany za leksykalnie neutralny, pospolity.
  3. Te słowa są bliskie etymologicznie, ale we współczesnej mowie pełnią różne funkcje stylistyczne..